A Kedves Olvasó alább részleteket olvashat Rákosi Mátyás 1947-es, a pécsi bányászok előtt elmondott beszédéből. A többit Önökre/Rátok bízom...

 

A HÁROMÉVES TERVÉRT

A PÉCSI BÁNYÁSZOKHOZ

Kedves Elvtársak, pécsvidéki bányászok!

Kedves elvtársak! A Magyar Kommunista Párt immár három esztendeje az egész magyar dolgozó nép ellenőrzésével és támogatásával fejti ki munkálkodását. 1945 tavaszán, most két esztendeje, azt javasoltuk az országnak, hogy idegen segítséget ne várva, saját erejére támaszkodva kezdje meg az újjáépítést. Elsősorban a szétrombolt közlekedési eszközök, a vasútak, a hidak újjáépítését. (...) Azt mondtuk, hogy a magyar nép legnagyobb tőkéje a munkások szaktudása, a parasztok szorgalma, a haladó értelmiség hazaszeretete, ezek azok a tényezők, amelyek nekünk fontosabbak, mint a külföldi segítség és ezek fogják felépíteni az országot. Teljesen igazunk lett. (...)

Tavaly ilyenkor, a pénzromlás kellős közepén, amikor úgy látszott, hogy nincs olyan erő, amely meg tudja akadályozni ezt a szörnyűséget, bejelentettük, hogy augusztus 1-re létre fogjuk hozni az új értékálló pénzt, a forintot. Akkor is kétkedéssel fogadták ezt az állításunkat és akkor is azt mondták, hogy az ilyen feladatokat külföldi segítség nélkül nem lehet megvalósítani. Mi magyar kommunisták újra arra hivatkoztunk, hogy a jó pénznek legbiztosabb alapja, aranyalapja a munkáskéz. És Magyarországon a munkáskéz a haza
szolgálatába állítva többet jelent bármilyen nemzetközi kölcsönnél. Saját tapasztalatukból ellenőrizhetik az elvtársak, hogy amit májusban megigértünk, azt augusztus 1-én meg is tartottuk, létrehoztuk az új pénzt, amelynek értékállandóságában nincs hiba, legfeljebb az a baj, hogy kissé kevés jut belőle a munkások zsebébe.

Most 1947 tavaszán a hároméves terv került előtérbe. (...) A hároméves terv anyagi forrásaira vonatkozólag megint csak az a véleményünk, hogy alapja a magyar munka, az a közmondás, hogy "segíts magadon, az Isten is megsegít".

(...) 

Ami a külföldi kölcsönt illeti, mi boldog örömmel fogadunk el mindenkitől külföldi kölcsönt, különösen, ha nincs olyan politikai feltételekhez kapcsolva, amelyek hazánk önállóságát vagy szabad politikai elhatározását érintik. Ezen a határon belül boldog örömmel fogadunk el bármely oldalról jövő külföldi kölcsönt. De mindjárt hozzátesszük, hogy olyan külföldi kölcsönt, amilyent Görögország kap, nem kérünk. Az utolsó két esztendő alatt Görögország az angoloknak 510 millió dollárjába került és még azt sem tudták elérni, hogy stabilizálják a papírpénzt, ellenben állandósították a polgárháborút és a demokraták legyilkolását. Ilyen kölcsönre nem lesz szüksége a magyar demokráciának.

(...)

Ami az ipart illeti, ott is rendben van a dolog. Hogy az ipar terén nincsenek bajok, azt elsősorban nagyszerű bányászainknak köszönhetjük. Mindenki tudja, hogy a modern iparnak alapja, lelke, motorja a szén és aki ujságot olvas, az tudja, hogy például Angliában, a szénbányászat hazájában óriási bajok vannak, mert nem tudják megszervezni a bányászatot, nincsen szén és a télen az ipar időnként olyan mértékben állott le, hogy hárommillió munkás volt munka nélkül. (...)

Hasonlóképen rendben van a termelés a nehéziparban. Acéltermelésünk már nincs messze a békebelitől. Textiltermelésünk, különösen ami a gyapjút, vászonneműt és hasonlókat illeti, körülbelül ott tart, ahol 1938-ban, úgyhogy ezen a téren szintén nincsen hiba. (...) Ahol bajok vannak elvtársaim, az az életszínvonal. Amikor mi tavaly augusztusban megcsináltuk a jó pénzt, akkor rábeszéltük a munkásokat, tisztviselőket arra, hogy elégedjenek meg a 38-as életszínvonal felével. Az inflációhoz, a pénzromlás milliárdosaihoz képest ez is javulás volt és itt látom magam előtt a bányászasszonyokat, munkásasszonyokat, gazdák feleségeit, akik tudják, milyen megkönnyebbülés volt, amikor jött a jó forint. (...)

A célunk az, elvtársaim, hogy három esztendő alatt a mostani életszínvonal duplájára emeljük fel a dolgozók életszínvonalát, azaz három év alatt kétszer annyi élelmet, ruhát, cipőt, könyvet tudjon vásárolni, mint amennyire most telik. Azt hiszem, hogy ezt a követelést az egész magyar dolgozó nép, a város és falu dolgozói egyaránt helyeslik. Ahhoz azonban elvtársaim, hogy ilyen nagy munkához fogjunk, óriási tőkére van szükségünk. A munkásokkal, dolgozókkal szemben újabb követeléseket nem támaszthatunk. Ők már éppen eleget dolgoztak az utolsó két esztendőben, most rá kell térnünk azokra, akiknek gazdaságilag erősebb a válluk, mint a munkásoké: a gazdagokra. A mi véleményünk az, elvtársaim, hogy a dolgozó nép megtette a maga kötelességét, most a gazdagokon a sor; fizessenek a gazdagok! Ez most a jelszó: fizessenek a gazdagok és fizessenek azok, akik a háborún és a pénzromláson nagy vagyonokat harácsoltak össze. Ezért elvtársaim, mi arra gondoltunk, hogy be kell vezetni a gazdagokkal szemben egy vagyondézsmát. Mi arra gondoltunk, hogy akinek a falun 15 holdnál nagyobb a birtoka, akinek pedig a városban 50 ezer forintnál nagyobb a birtoka vagy a tulajdona, fizessen haladó, progressziv mértékben külön vagyondézsmát, 5%-tól 50%-
ig és ez legyen az alapja az újjáépítésnek. Ehhez még hozzávesszük azt, hogy megnézzük minden jómódú embernél, mennyit nőtt a vagyona 1939-től 1947-ig, a háború és az infláció idején. Az így megállapított háborús és inflációs nyereségnek ugyancsak progresszíven, szükség esetén háromnegyed részét is el fogjuk venni az újjáépítés céljaira. Azt szokták mondani ezeknek a terveknek az ellenzői, hogy nincsen olyan sok gazdag ember és hogy ezt csak a kommunisták találják ki. Hát elvtársaim, aki Pesten jár és végignéz a Váci utcán, azokon a dús luxuskirakatokon és a fényűzést látja, azt hiszi, hogy nem is volt háború. Ez mutatja, hogy Pesten éppen elegen vannak, akiknek jól megy a mostani viszonyok közt is és akiknek a vállára egész nyugodtan lehet még adókat rakni. De azt hallom, hogy vidéken is így van. Például tegnap a pécsi piacra behoztak 5 mázsa korai borsót, 12 forinttal mérték kilóját és úgy elkapkodták, mint a friss zsemlyét. Hát ha itt vannak emberek, akik 12 forintot tudnak adni egy kiló korai borsóért, akkor azoknak a zsebében, ha jól kikutatjuk, akad majd egy kis pénz az újjáépítésre. Azt látjuk például a tőzsdén, hogy mennek felfelé a papírok, ami annyit jelent, hogy vannak spekulánsok, akik tíz meg százezer forintot tudnak tőzsdespekulációba fektetni, hát majd gondoskodunk róla, hogy fektessék be ezt a pénzt a hároméves terv végrehajtásába.

Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a nagybankok megint csak visszatértek a harácsoláshoz, olyan óriási kamatot meg részesedést, haszonrészesedést szednek, hogy a rendes kisiparos, kisgazda, kereskedő nem is mer a bankhoz fordulni, vagy ha mégis rászorul, úgy megnyúzzák, hogy munkájának gyümölcse elsősorban a bankokhoz jut. A hároméves terv végrehajtásához ezért a mi véleményünk szerint szükség van arra, hogy először is a Nemzeti Bankot államosítsuk. Azonkívül elvtársaim, az a tapasztalatunk, hogy az ország iparának és kereskedelmének a zöme három nagybank kezében van összpontosulva és ezért javasolni fogjuk, hogy az újjáépítés meggyorsítása céljából államosítsák ezt a három nagybankot is.

Végül elvtársaim, az utóbbi időben azt vesszük észre, hogy az iparcikkek ára már megint emelkedik, pedig az ipari munkások fizetése és a költségek nem emelkedtek. Ebből látni, hogy ami emelkedett, az a spekuláció és a feketézés. Ezen a téren, meg kell vallanom, nem tartottuk meg igéretünket. Mi nagyon sokszor mondtuk, hogy halál a forintrontókra, halál a feketézőkre. Meg kell vallanom, hogy egyetlen feketézőt, egyetlen forintrontót sem juttattunk még kötélre. Most, amikor a hároméves tervet elkezdjük végrehajtani, erre kell gondolni és gondoskodni arról, hogy vaskézzel nyúljunk végre a spekulációhoz, különben megtörténhet,
hogy a magyar nép munkájának verejtékes gyümölcsét jelentékeny részben megint a spekulánsok és csempészek fogják zsebrevágni. Ezért mi követeljük, hogy a hároméves terv egyik főfeladata az legyen, hogy teljes erővel folytassa, fokozza a harcot a reakció ellen, amely gazdasági téren spekulációval, feketézéssel igyekszik aláásni a demokrácia gazdasági alapjait.(...)

Hát kedves elvtársaim, megvigasztalhatok mindenkit, hogy olyan erő nincs Magyarországon, amely a hétszázezer földhözjuttatottól és újgazdától vissza tudná venni a földet és még hozzátehetem, hogy a kormány gondja legalábbis addig, amíg kommunisták ott vannak a kormányban, többek között az lesz, hogy elsősorban az újgazdáknak nyúljunk a hónuk alá és segítsük őket abban, hogy mély gyökeret eresszenek a földbe, amit a demokrácia adott nekik.

(...)

A hároméves terv sikere még jobban megerősítené a magyar demokráciát. Ezért a magyar demokrácia ellenségei mindent meg fognak tenni, hogy ne sikerüljön a hároméves terv. Az elvtársak, különösen a pécsvidéki bányászok, emlékezzenek vissza, hogy mennyi szabotázst tapasztaltak ők, hány helyen tapasztaltak érthetetlen akadályokat. Én emlékszem, hogy tavaly folyton kaptunk híreket, hogy lekapcsolták a gabonavonatot Mecsekszabolcs előtt tíz kilométerrel és nem kaptak kenyeret. Hallottunk olyant, hogy egymásután kigyulladtak
a bányafaraktárak. Akkor nem tudtuk mire vélni, sejtettük, hogy az ellenség keze van benne. Ma azonban az összeesküvés felfedezése után nagyon jól ismerjük terveiket. A magyar demokrácia, a magyar nép ellenségei gazdaságilag is alá akarják ásni a fiatal magyar demokrácia alapjait és nem fogják tűrni, hogy mi békés munkával végrehajtsuk a hároméves tervet.

Fokozni kell, a harcot a reakció ellen

Ezért a hároméves terv végrehajtása céljából fokozni kell a harcot a reakció, az összeesküvők ellen és ébereknek kell lennünk, mert hiszen a közelmultban láttuk, hogy az összeesküvők, a nép ellenségei ügyesek és be tudtak furakodni a Független Kisgazdapártba. (...)

A nemzetközi helyzetről akarok még egy pár szót befejezésül mondani. Mindenki tudja, hogy a világ lassan két táborra oszlik. Az egyik tábor vezetője a hatalmas Szovjetunió. A Szovjetunió külpolitikája egyszerű és világos. Mindenütt segíti a demokratikus erőket, a munkásokat, a dolgozó parasztokat, a haladó értelmiséget és mindenütt támogatja az ország függetlenségét és önállóságát. Az amerikai imperialisták és angol terjeszkedők megfordított politikát űznek. Mindenütt támogatják a régi reakciós rend embereit, a régi gazdagokat, a földbirtokosokat, grófokat, horthystákat, fasisztákat és nyilasokat és ezeken keresztül akarják a demokráciát gyengíteni és az országok önállóságát olyan módon kezelni, ahogyan mondjuk
Görögországban kezelik. Ez most a világhelyzet. Nekünk magyar demokratáknak és magyar
kommunistáknak résen kell lennünk, hogy Magyarországon a demokrácia és ezzel az ország erős, szabad és független maradjon. Itt ne legyenek olyan harcok, mint amilyenek Görögországban vannak, ahol a munkásnépet lövik, ahol május elsejét nem lehet megünnepelni, ahol a szakszervezeteket elnyomják. A mi helyzetünk ebben világos. (...)

Amit elmondottam, annak megvalósulásához nekünk nyugalom, rend, béke kell. Nekünk másra nincs szükségünk, csak hagyják a dolgozó népet nyugodtan, rendben, békésen dolgozni. Mi majd aztán talpra állítjuk az országot. Ennek másik előfeltétele, hogy vaskézzel fogjuk azokat, akiknek nem a béke, nem a nyugalom és nem a rend kell, hanem a békétlenség, a nyugtalanság, a rendetlenség, az összeesküvés, fegyveres felkelés, mert nekik nem kell a demokratikus Magyarország, a nép boldogulása, ha nem ők az urak. Mi tehát azt kérjük Pécs és környéke dolgozóitól, hogy támogassák pártunkat a béke, rend és nyugalom megteremtésében és segítsenek kíméletlenül visszaverni minden kísérletet, amely ezt a teremtő, építő munkát meg akarja akadályozni. Ehhez kérem a pécsi és Pécs környéki munkások és parasztok segítségét és biztosíthatom őket, hogy egyesült erővel minden akadály ellenére megteremtjük a magyar demokrácia végső célját, az erős, szabad, független és virágzó Magyarországot.

(1947 május 11-én, a pécsi bányászgyűlésen elmondott beszéd.)

in: RÁKOSI MÁTYÁS : A FORDULAT ÉVE

A bejegyzés trackback címe:

https://greczy.blog.hu/api/trackback/id/tr44582298

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szúrófény 2012.06.12. 07:13:04

Abszurd mese
Nyomtatás
E-mail küldése
Új hozzászólás
Olvasták: 304
Hozzászólások: 0

Hol volt, hol nem volt az állami vagyon. A moszkvai világbirodalmon túl, az átláthatatlan privatizációs üveghegyen innen, a nagy varázslók korában eltűntek a gyárak, üzemek, kastélyok, földek, erdők az állami tulajdonból.
Az elvarázsolt ország, nevesincs királysága (nem király a neve, de a királynál is nagyobb a hatalma) kedvenc, sőt kegyenc miniszterére bízta az állami birtok (f)osztogatását. Kopasztották is az államot, mint Márta asszony a vasárnapi húslevesbe való tyúkot, forró víz nélkül.
Rózsa Sándor és a világ valamennyi, valaha volt útonállója szájtátva bámul ránk, hogy ez lehetséges? Elvenni a vagyont azzal, hogy az Államé, mindnyájunké, kicsit pihentetni, aztán magamévá tenni aprópénzért, mint az olcsó utcalányt. Mindezt a jog, és az állam palástja alatt.
Az útonállás magánvállalkozásban soha nem lenne ennyire „hatékony”. És mindezt a magánvállalkozás elsődlegessége jelszavával! A lényeg: mindent jól összezavarni, akkor lehet igazán sikeresen a zavarosban halászni!
Az ostoba becsületesnek meg: „száraz tónak nedves partján, döglött béka kuruttyol!”

Megjelent a Magyar Fórumban „Nem mese ez gyermek címmel” 1995. 01. 12.

Szúrófény 2012.06.12. 07:16:40

Újra aktuális! Megfontolandó!
Rákosi Mátyás azt üzente!

1943. (a hadifoglyokhoz)
Nincs új a Nap alatt!
Az örvény szélére került az ország, és sok idő a menekvésre már nincs. A kivezető út csak egy: azonnal és gyökeresen szakítani azzal a rendszerrel, mely ide vitte az országot, azonnal, és kíméletlenül eltávolítani azokat a vezetőket, akik ezért felelősek. Csak azok a férfiak moshatják le ezt a gyalázatot, amelyet a Horthy-rendszer (Horn-Gyurcsány) ránk kent, akik bátran és megalkuvás nélkül kilépnek nemzetünk megmentése mellett. Ők a magyarság jövőjének és becsületének megmentői.
Felrázzák a magyar közvéleményt, hogy ráirányítsák a figyelmet a küszöbön álló veszedelemre, mint az otthoniaknak. Otthon még mindig a csendőr, a rendőr, a cenzúra garázdálkodik.
Túlnyomó többségük felismerte, hogy az ország a szakadék felé rohan. Felismerték, hogy a nemzetet egy Moháccsal súlyosbított Trianon várja. Ez a felismerés kötelez. Arra kötelezi minden hazáját szerető magyart, hogy felemelje figyelmeztető, ébresztő, és tettre, harcra serkentő szavát. Állást kell foglalnia vagy amellett, hogy támogatja tovább is azt a népellenes, országvesztő rendszert, amelynek ő maga is áldozata, vagy állast kell foglalnia azért, hogy felrázza testvéreit, és segítse megtalálni, kiharcolni nekik azt a kivezető utat, melyet saját, keserves szenvedései árán felismert. Azt a kivezető utat, melyen át hazáját még Meg lehet menteni. Az igaz magyar ember számára a választás nem kétséges.
Egy emberöltőn belül már másodszor viszik a németek oldalán vereségbe az országot (az oroszok oldalán pedig kétszer vitték anyagi csődbe, adós rabszolgaságba).

Billy01 2012.06.12. 08:23:28

Kedves Zsolt!
Orbánnak nincs köze Rákosihoz. A kommunisták és a nemzet szocialisták felfogása között van hasonlóság, de csak hasonlóság, valójában teljesen más a cél.
Kár Rákosi elvtárssal próbálkozni elriasztani a szavazókat. Egyáltalán nem volt rossz a Rákosi korszak és a Kádár korszak még jobb volt a népnek, nekünk és személy szerint nekem és még sokaknak, ha titkolják is. Ez nem jó út Zsolt (szerintem persze).
Kádár nevét a szádra ne vedd!!!!
Aszisztáltok ti is ahhoz, hogy a 4 millió koldus országa legyünk ,miközben ti jól éltek orbánnal, Ferivel, Attilával és még sorolhatnám élen a az aranyrolexes, hajbeültetéses Szekeressel.
Trockij megmondta, belőletek lesz sz új burzsoázia és igaza lett, eláruljátok a baloldalt!
Egy kommunista.

Az igazi sztrovacsek 2012.06.12. 09:19:59

Nagy így találjam el a nyertes lottószámokat, ahogyan ezt megjósoltam!

nol.hu/gazdasag/20120611-a_visegradiak_nem_kernek_orban_csomagjabol

/manens 2012.06.12. 11:32:06

Zsolt, ezt honnan bányásztad elő ? " Kisértet járja be Magyarországot, a kommunizmus kisértete !" Szerintem a lókupecnak ez a bibliája ! Az ilyennek nincs szüksége drága beszédírókra, ezekből a propaganda-anyagokból merít. Amit éccaka olvas, másnap, az aktuális szeánszon felmondja. Oszt' jónapot ( a Kádár-korszakot meg tényleg nem kell ekézni, sokkal tisztességesebb volt a mostani kurzusnál )

viharsarok 2012.06.12. 14:14:20

Onnan származom és egyidős vagyok a forinttal/én is le vagyok értékelődve/.
Tehát sok mindent átéltem már, sok népbutító szöveget hallottam már, de ennyi mocskot hazugságot amit mostanában hallok még soha.Azzal egyetértek, hogy a "Kádár korszakot" nem kell lenézni mert a kétkezi, becsületes munkának akkor volt még értéke. Megjegyzem anyósom 90 éves,de előtte sem lehet Jani bácsit szidni. A mostani marha nagy "demokráciával" az a baj, hogy ez inkább feudális önkényuralom ahová a magukat időben meg nem szedő dolgozók süllyedtek. Nem igaz, hogy az "átkosban" nem lehetett véleményed, csak egy kis lemondás kellett hozzá ugyan is akkor lemondhattál béremelésről,jutalomról, előléptetésről. Ezzel szemben nem rúghattak ki. Próbálj meg most ellenvéleményt vagy bármit kinyilvánítani ami nem tetszik a munkaadódnak és másnap már be se kell menj dolgozni /csak a kilépési papírjaidért, ha be voltál jelentve/.
Visszatérve a még régebbi időkhöz amikor emberek ezreit vitték el "malenkij robotra" nehéz időszak volt neki és az itthon maradt családjának.
Sokan nem élték túl. Mi a helyzet most a "demokráciában"? A családfenntartó elveszíti munkáját, talán a felesége is. Ott maradnak kisebb, nagyobb gyerekekkel esetleges kölcsönökkel és nincs mit tenniük, mint tehetetlenül nézni, hogy lassan de annál biztosabban mindent elveszítenek amiért addig dolgoztak, gyermekeiket nem tudják ellátni, idős szüleiket nem tudják támogatni és még sorolhatnám, hogy mit nem tudnak még megtenni. Valamit azért tudnak: lakást,házat felgyújtani, ablakból, tetőről ugrani. No azért ez nem mindenkire vonatkozik szerencsére. De ha jól körülnézünk csak a közvetlen környezetünkben ezt mind észre vehetjük.És akkor most jön az újabb terelés a "Nemzeti Konzultáció 2012". Most bontottam fel a borítékot, hát érdekes írással kezdődik főleg a 3. 4. bekezdése, de a vége se rossz: "Számítok a véleményére" csak így királyi első személyben. Még sok mindenről van véleményem, de ez az első hozzászólásom, még tanulnom kell.

balatonikaboca 2012.06.12. 14:55:55

Zsoltika!!

Ha elgurult a gyógyszered, az nem azt jelenti hogy mindenki úgy járt..!!

pánpéter 2012.06.12. 15:59:52

szép is az, amikor egy vörös szekértoló elkezd komcsizni...
zsolti zsolti, arról mikor írsz egy remek "elemzést", hogy vajh a DK népszerűsége miért rekedt meg a 3%-os szinten? érzel ebben személyes felelőséget, te, mint a böszme tanácsadója? vagy ti ezt hogy élitek meg? egy jó és masszív komcsizással? és te el is hiszed amiket írsz? mert akkor balatonikabica klollégának igaza van, és neked tényleg elgurult a gyógyszered. dobj be egy rivotrilt, az leszedál, kicsit kisimulsz, szebb lesz minden, hidd el.

Scagnetti 2012.06.12. 17:37:06

Zsolti! Amíg imádott főnököd szavazótábora nagyrészt kádárista nyugdíjasokból áll, addig kicsit szerényebben kellene a témához hozzáállnod.

Az igazi sztrovacsek 2012.06.12. 17:47:21

@balatonikaboca:

@pánpéter:

@Scagnetti:

Ha a blog témájához nem tudsz hozzászólni, akkor maradj csendben!
A szerzőt szapulni nem kunszt, azt minden hülye tudja. Attól hogy valaki komcsi, libsi, zsidó, náci, cigány, vagy éppen hottentotta, még lehet véleménye, akkor is ha neked ez fáj egy kicsit.

Scagnetti 2012.06.12. 17:50:59

@Az igazi sztrovacsek: Te csak ne döntsd el helyettem, hova írok! Mert ahhoz neked semmi közöd nincs.

A szocik kádározása rákosizása a legnevetségesebb dolgok közé tartozik a magyar politikában.

lajos0 2012.06.12. 18:28:19

Hát úgy látszik a demokraták élete már akkor sem volt könnyű, nemcsak a hortystákkal meg a fasisztákkal folytattak nagy küzdelmet, hanem még a szabotőröket is gatyába kellett rázni. Viszont az MNB államosítása jó ötlet, még ha Rosenfeld Matyi vetette is fel. Én támogatnám.

Az igazi sztrovacsek 2012.06.12. 20:00:05

@Scagnetti:
"A szocik kádározása rákosizása a legnevetségesebb dolgok közé tartozik a magyar politikában."

Na látod!
Tudsz Te véleményt mondani anélkül is, hogy mások véleményéből csak a személyt szapulnád.
Egyébként oda írsz ahová akarsz, és azt írsz amit akarsz, csak szerintem egy dolog a saját vélemény kifejezése, meg egy másik a személyeskedő gyűlölet.
Ebből következően Zsolti is azt ír amit akar, és ügy áll hozzá a témához ahogy akar.

menőmano 2012.06.12. 21:20:10

"A kormány tavaly tavasszal hozta létre az Összefogás az Államadósság Ellen Alapot, amelybe befizethetnek azok a vállalatok és magánszemélyek is, akik fontosnak tartják az államadósság elleni harcot, és úgy gondolják, hogy saját forrásaikkal is hozzájárulnak ehhez. Az alap bevételei kizárólag az államadósság csökkentésére használhatók fel. Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap honlapjának tájékoztatása szerint a számla folyamatosan gyarapszik. Az eddig összegyűlt pénz zömét vidékiek és kispénzűek adták össze, de akadnak olyanok is akik több millió forinttal járultak hozzá az alap növekedéséhez"

Az ügy, - a dolog furcsa fintora, hogy )

"Egy fillért sem fizetett Orbán az államadósság-alapba"

Totálisan érdekes, hogy vidékiek, kispénzűek" fizettek (többségében) abba bizonyos alapba......Nyilván dolgos, szorgos emberek.
Nem is értem? hogy van ez? Némelyek, esetleg picike pénzekből is fizettek, mások meg nem??!!
Hát komolyan... .........
osztjónapot!
:)

Scagnetti 2012.06.12. 21:20:56

@Az igazi sztrovacsek: Nem igazán értem, mi bajod volt az első hozzászólással. Ugyanezt írtam abban is, és még a szokásosnál finomabban is fogalmaztam. Mert írhattam volna azt is, mennyire szánalmas, hogy olyanok emlegetnek Kádárt és Rákosit, akiknek a szavazói visszasírják azt az időszakot. És ezt a poszt szerzője pontosan tudja, tehát a szövege minimum aljas és hazug.

Az igazi sztrovacsek 2012.06.12. 21:32:39

@Scagnetti:
A kádár korszakot azok sírják vissza, akik hisznek az állam mindenható erejében, az egypárti/rendpárti kormányzásban, valamint a kedves vezető személyes irányításában.
Nem hinném hogy a DK szavazói ilyenek.
Szerinted igen?

menőmano 2012.06.12. 21:38:46

Mi majd aztán talpra állítjuk az országot. "

Hát! Ja! Mert minden a "feje tetején áll".
(OV)

Csak hát van egy picike probléma)
"ami most történik, az „ugrás a sötétbe”,"

atv.hu/cikk/20120103_majtenyi_laszlo

Nem lehet tudni mikor jön már végre az elrugaszkodás".
Hála a Matocsy-féle álmokra,- légvárakra épitett gazdaságpolitikának.
A "fránya" gazdaság nem akar működni.
:)

menőmano 2012.06.12. 22:00:21

Hát! Már elnézést!
Mikor arról beszélnek, pardon írogatnak) némelyek, hogy mások "visszasirják a kádár korszakot" , akkor a mások" véleményét úgy kellene értelmezni, hogy valóban nagyon sokan a rendszerváltás utáni időszakot nem így" képzelték el.

A jó öreg" szocializmusban (ami némelyeknek állítólag annyira rossz volt)?? voltak munkahelyek, nem voltak ekkora társadalmi különbségek, aki akkor szegénynek számított az is tudott lakást venni, nem szédült ki a gyerek éhségében az iskolapadból, s még lehetnek sorolni.......

Pontositok) volt egy kiszámihatóbb jövő, volt a fiataloknak jövőképe.

****

Most a társadalom egy hatalmas csoportjánál mindez hiányzik. S most a szegények mellett megjelent egy újabb társadalmi csoport, mely mindennapjaiban, életminőségében csak vegetál, lassan , de biztosan halad az elszegényedés felé.

Egyébként nem kell elfelejteni, hogy vannak folyamatok, mely az egész rendszerváltás megoldatlan ügye, problémája, melyet minden kormányok csak tologattak maguk előtt, vagy csak részben oldottak meg.

Szóval totális a helyzet.......
Szerintem.
:)

Scagnetti 2012.06.12. 22:54:27

@Az igazi sztrovacsek: Igen. Feri a szavazóit az MSZP-től örökölte, és azok bizony nagyrészt kádáristák. Ezeknek lehet ingyenbérletet ígérni, hátha ezért rád szavaznak. Aztán szidni az ellenfelet, hogy az milyen populista. :) Nem mondom, hogy csak a szocik tábora kádárista, mert igazából a többi is az, csak legfeljebb nem tudatosul bennük. De a szoci tábor az, amelyik komolyan vissza is kívánja azt a rendszert, és ezzel csak Thürmerék vannak így rajtuk kívül.

A kedves vezető irányításáról csak annyit, hogy nézd meg Feri valamelyik nyilvános megjelenésén az imádóit. Na az személyi kultusz a javából. Ha a kékre azt mondja, sárga, azt is elhiszik neki, és szemét fideszesnek nevezik, aki azt mondja, hogy az bizony kék.

Ajánlom pl. ezt. Zseniális. A hallgatóságra figyelj, az a lényeg!

www.youtube.com/watch?v=6Y5zBTcd9as

Scagnetti 2012.06.12. 23:02:50

@menőmano: Mindez hitelből ment, amit az utókorra vertek rá. Ezért élhet a kádári nosztalgia, mert a hitelek árát nem akkor kellett megfizetni, hanem a rendszerváltás után. Pár év és a csodás kádári világ is csődbe ment volna. Ezért kicsit sajnálom, hogy nem vártuk meg, hanem előtte váltottunk rendszert, mert így néhány ostoba ma is azt hiszi, milyen kurva jó volt az a rendszer. És ami rosszabb, ma is ezt várják el az államtól, és arra szavaznak, aki ezt ígéri meg nekik. Ezért térhetett vissza az utódpárt négy évvel a rendszerváltás után, mert azonnal visszamenekült hozzájuk a nép. És ezért szól ma is minden kampány a kádárista szavazónak.

menőmano 2012.06.12. 23:47:12

@Scagnetti:

Hol írtam, hogy "kurva jó rendszer volt"?

És ami rosszabb, ma is ezt várják el az államtól, és arra szavaznak, aki ezt ígéri meg nekik"

Ugyan már! A szavazásról csak annyit) Némelyeknek elég csak annyi, hogy lopott a másik.
Némelyek várják a csodát. Nem gondolom, hogy csak "kádáristák voltak" Sőt!!! azok kik a választásokon a nagy csodaváró hangulatban hitték , hogy eljön a Kánaán.
Nem fogták fel, vagy nem akarták, hogy bárki lesz kormányon, tul nagy mozgástere nem lesz.
Egyébként a társadalom egy hatalmas csoportja nem vár különösebben semmit, csak egy élhető/élhetőbb életminőséget.

Nem kell csodálkozni, hogy nagyon sokan emlegetik a számukra?? élhetőbb múltat......
Nem tudom mi ezzel a probléma??? Meg kell próbálni, tapasztalni milyen érzés szegénynek lenni.

Tetszettek volna másként szavazni.

Elnézést már! De ebben az országban tetszik élni?? Itt tetszett éni mindig?

menőmano 2012.06.12. 23:51:56

@Scagnetti:
"élni" Így akartam írni.

és arra szavaznak, aki ezt ígéri meg nekik."

Mégy annyit erről. Fel lesz adva a lecke" már mint a politikai erőknek. Mert az ígérgetésekre történő szavazás azután nem fog menni. Szerintem.
oszt.ennyi.

menőmano 2012.06.12. 23:54:15

Totálisan úgy látszik, hogy már írni sem tudok. fáradt vagyok szerintem.

jócccakát.
:)

Az igazi sztrovacsek 2012.06.13. 08:22:04

@Scagnetti:
A személyi kultusz az, amikor ütemesen, vastaps kíséretében zúg a Viktor... Viktor...Viktor...
Vagy...
Éljen Rákosi... Éljen Rákosi.. (Egy ütemre, vastapssal)
Mi a különbség?
Egyébként meg nem gondolnám, hogy a szocik táborának nagyobbik része vissza kívánja a Kádár rendszert.
Azt sem értettem meg soha miből gondolják a jobboldalon, hogy aki az előző rendszerben élt, az mind visszasírja azt?
Azt írod:
"Feri a szavazóit az MSZP-től örökölte, és azok bizony nagyrészt kádáristák."
Ez így nem igaz.
Feri szavazóinak - most már - semmi köze az MSZP-hez. Ha volna, MSZP szavazók maradtak volna. Feriről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy Kádárista eszmékkel kampányol, és a hívei a Kádár korszakot sírják vissza.
Ez ugyanis teljesen össze egyeztethetetlen a modern európai demokrácia alapelveivel, amit a DK képvisel.
Az MSZP-ben különböző irányvonalak - platformok - működnek, ezek egyike volt a demokratikusabb, liberálisabb platform Feri vezetésével. Ők most kiváltak, majd elválik milyen sikerrel. Az MSZP nem a FIDESZ, ahol 20 éve egyetlen ember mondja meg a tutit. Ezt pl. az is bizonyítja, hogy az MSZP-nek ha jól számolom a hatodik elnöke van éppen, szemben az egyeduralkodó Viktorral. /Ha egyszer a Viktor nem lesz, a hatalmi harc úgy szétcincálja a FIDESZ-t, hogy mellette a szakadó MSZP csak szakipari tanuló lehet./
Azon is jókat mosolygok mindig, amikor elkönyvelik egyesek, hogy az MSZP "megy a levesbe", meg "pár százalékos rétegpárt", Meg hogy mekkorát buktak.
(Mellesleg a FIDESZ is nagyot bukott 2002ben, mégis 2/3-al kormányoz.)
Szerény véleményem szerint van a jobb oldal, meg van a bal oldal, és vannak a "futottak még" kategóriába tartozó liberálisok, zöldek, ilyen-olyan szélsőségesek, és egyéb alkalmi tömörülések, akik hol a jobb oldalhoz, hol a bal oldalhoz pozicionálják magukat az éppen aktuális hatalmi viszonyok, vagy politikai érdekeik szerint. Ezeket előbb-utóbb leszalámizza az aktuális oldal nagy pártja, vagy jobb esetben megteszik azt a szívességet, hogy saját magukat szalámizzák le.
Miután Mo.-on a jobboldal vezető ereje a Fidesz, a baloldal vezető ereje pedig az MSZP, ebből következik, hogy vagy jobboldali kormányzás lesz a FIDESZ vezetésével, vagy baloldali az MSZP vezetésével, oszt jó napot.
Nincs más alternatíva, és még sokáig nem is lesz.
Szerintem.

Tivadar főkancellár (törölt) 2012.06.13. 08:57:27

@Az igazi sztrovacsek: Szeretünk, Feri! Szeretünk, Feri! Mi a különbség?

A személyi kultusz nem attól lesz, hogy valakik ütemesen tapsolnak egy politikusnak (főleg úgy, hogy ma Magyarországon nem Orbán az egyetlen ilyen politikus), hanem attól, hogy ha nem teszed, akkor elvisznek követ törni. Erről Magyarországon szó nincs. Az általad említett "személyi kultuszra" viszont a választók egy részében igény volt, igény van és igény lesz mindig is. Mindig lesznek, akik hittel szavaznak majd, akkor az személyi kultusz lesz?

Ma Magyarországon szerinted ez a helyzet?

Én @Scagnetti véleményét még azzal egészíteném ki, hogy Gréczy írása nem csak azért vicces, mert az MSZP és a DK támogatóinak túlnyomó részét szintén a kádárista nosztalgia jellemzi (már csak az átlagos életkorból eredően is), hanem azért is, mert a DK legalább olyan mértékben Gyurcsány személye körül koncentrálódik, mint a Fidesz Orbán körül. Sőt, szerintem jobban, Gyurcsány ugyanis egy ellenzéki törpepárt vezére, aki radikális retorikával igyekszik megtartani a híveit - alkotmányos blokádot hirdet, vagy épp beperel mindenkit, ahogy éppen esik. Hívei majdnem 100%-ban támogatják egy általuk nem kedvelt szobor megrongálását, azt a fajta "destruktív" ellenállást, amikor rombolással fejezzük ki a tiltakozásunkat (Dániel Péterre gondolok). A DK nem demokratikus erő, hiszen úgy van benn a parlamentben, hogy tagjait senki nem választotta be az országgyűlésbe (csupán egy másik párt listáján kerültek be), a ráaggatott jelzővel ellentétben pedig agresszívan konfrontálódik mindenkivel, aki nem támogatja maximálisan az elképzeléseit. Elég megnézni, Gréczy Zsolt írásait például, aki az MSZP-t és az LMP-t rendre azzal revolverezi, hogy a DK-n és a "szélsőségeseken" kívül nincs számukra alternatíva. Vagy Gyurcsány pártját támogatják, vagy az ellenséget, és ha nem viselkednek jól, akkor jönnek a megfelelő fenyegető cikkek, meg a nyílt levelek, hogy ejnyebejnye Attila. Ha ezt nem látod, elfogult vagy.

Orbán a miniszterelnökséggel túl sok energiát veszít ahhoz, hogy a maga jobbágyaiban tartsa a feszkót, és nem is érdeke, hogy ezt tegye.
Ha van egy kis esze, akkor rájön, hogy a Fidesznek az az érdeke, hogy nagy, nyugodt erő legyen, ami középről megvédi a társadalmat a szélsőségektől. Ha a DK lesz a legnagyobb hangadó az ellenzék részéről, akkor ez tökéletesen a malmára fogja hajtani a vizet.

Scagnetti 2012.06.13. 09:38:36

@Az igazi sztrovacsek: Semmivel sem másabb a Feri, Feri, mint a Viktor, Viktor. Csak az lát bele különbséget, aki akar.

Már miért is ne lenne igaz? Feri szavazótábora egykori szoci szavazókból áll. Az meg, hogy Feri mivel kampányol, nagyjából mindegy. Mint mondtam, ezek a rajongók azt is elhiszik neki, hogy a kék sárga. Elég csak azt a sok baromságot meghallgatni, amit a belinkelt videón összehordott, ezek mégis tapsoltak neki.

Az MSZP-ről én nem mondtam, hogy kiesnek. Egy stabil 15%-os támogatottságuk lesz egészen addig, míg ez a generáció biológiai okokból eltűnik. Új szavazókat viszont nem tudnak szerezni, tehát lassú csökkenésre vannak ítélve.

Az valószínű, hogy a következő kormányt az MSZP vagy a Fidesz adja. De az vicces lesz, hogy a győztes maximum 20%-át tudhatja maga mögött a szavazásra jogosultaknak. Vajon ha a szocik lesznek a nyertesek, fogják majd számolgatni, mire elég ez a felhatalmazás? :)

Scagnetti 2012.06.13. 09:40:13

@menőmano: Szerinted az elmúlt húsz évben mivel nyert it bárki is? Ígérgetéssel, osztogatással. Kivétel nélkül mind.

menőmano 2012.06.13. 10:02:00

@Scagnetti:

Hát persze! Csak az ígérgetések kora lejárt, az nem fog menni. szerintem.
Pontosítok! Nagyon sokan csak azért hittek az ígérgetéseknek, mert Ők voltak a legrászorultabbak, hogy életminőségükben javulás következzen be. S most Ők azok, többségükben, kiket a kormány intézkedései leginkább sújtanak.
Másoknak pedig elég volt annyi, hogy lopott a "másik".
Némelyek pedig azt gondolhatták, hogy valamiféle csoda fog történni.
S nem történt. A gazdaság nem akar működni, s egyre jobban nyílik az a bizonyos társadalmi olló.

Mi a baj? Újra megkérdezem, itt tetszik élni, ebben az országban.

menőmano 2012.06.13. 10:05:11

@Scagnetti:

Már elnézést!
Ha nem érti, hogy mit akarok mondani, hát nem érti.
De nyilván azért nem érti, mert nem akarja megérteni.
Nincs ebben semmi különös , sokan vannak így.
osztjónapot!
:)

menőmano 2012.06.13. 10:08:56

@balatonikaboca

Az "avatar") Hát az totálisan jó, nagyon tetszik.
:)))))))

Az igazi sztrovacsek 2012.06.13. 10:12:40

@Tivadar főkancellár:
"Szeretünk, Feri! Szeretünk, Feri! Mi a különbség?"

A tapsolók száma.
200 ember, vagy 200 ezer ember, az nem mindegy. 200 ember még nem csinál személyi kultuszt, az csak egy lelkes rajongói csoport.

"...hanem attól, hogy ha nem teszed, akkor elvisznek követ törni."

Kevered a személyi kultuszt a diktatúrával.
A kettő nem ugyan az, még akkor sem, ha általában az egyik a másiknak a következménye.

"Az általad említett "személyi kultuszra" viszont a választók egy részében igény volt, igény van és igény lesz mindig is."

Ez így igaz.
A kérdés csak az mekkora mértékben?

"Mindig lesznek, akik hittel szavaznak majd, akkor az személyi kultusz lesz?"

Miért lenne az?
Mindenki hisz valamiben. Ki ebben, ki abban. Személyi kultuszról akkor beszélhetünk, amikor az adott táboron belül a túlnyomó többség vakon hisz a vezető megingathatatlan hatalmában, és feltétel nélkül fogadja el annak minden megnyilvánulását.
(Belső kritika a nullával egyenlő)

Az igazi sztrovacsek 2012.06.13. 10:25:08

@Scagnetti:
"Semmivel sem másabb a Feri, Feri, mint a Viktor, Viktor."

Retorikai szempontból valóban nem.
Viszont nagyon nem mindegy, hogy egy 3%-os párt vezetőjének, vagy az ország miniszterelnökének kiabálják.
Amikor majd a Feri kormányoz 2/3-al :))) akkor az ugyan olyan nagy baj lesz a Feri, Feri, mint most a Viktor, Viktor.
Hogy a rajongók kinek hiszik el, hogy a kék az tulajdonképpen sárga, arról inkább ne nyissunk vitát.
Egyrészt azért ne, mert rajongók mindenhol vannak, másrészt a mellékelt ábra világosan mutatja, hogy még csak rajongónak sem kell enni, és elég annyi, hogy "CSAK A FIDESZ" a megoldás mindenre, és ezt sokan el is hiszik.

álomszép 2012.06.13. 10:34:35

Gyurcsány Ferenc mondjon le!
Bezony!
:)))))))))

Scagnetti 2012.06.13. 11:46:25

@menőmano: Az ígérgetések kora nem járt le, csak az ígérgetők hitelessége szűnt meg. Nekik már nem hisznek el semmit, de nincsenek illúzióim, hogy másnak simán elhinnék megint. A Jobbik is összekapott a semmiből két év alatt 16%-ot, nagyrészt kádárista szövegekkel.

Scagnetti 2012.06.13. 11:51:22

@Az igazi sztrovacsek: Egyéb szempontból sem. A kritika nélküli imádat megjelenése. Annak jele, hogy bármit is mondjon a vezér, isszák a szavait. Legyen az a legnagyobb hülyeség vagy hazugság.

"Viszont nagyon nem mindegy, hogy egy 3%-os párt vezetőjének, vagy az ország miniszterelnökének kiabálják."

Igazad lenne, ha a Viktor, Viktor miatt csak két éve sírna a szoclib oldal. De sokkal régebben sír miatta, tehát nincs igazad. Orbán esetében ez akkor is baj volt, míg ellenzékben volt, Feri esetében viszont nem vagytok ilyen érzékenyek.

"Egyrészt azért ne, mert rajongók mindenhol vannak, másrészt a mellékelt ábra világosan mutatja, hogy még csak rajongónak sem kell enni, és elég annyi, hogy "CSAK A FIDESZ" a megoldás mindenre, és ezt sokan el is hiszik."

Ahogy egyesek meg azt, hogy ha visszajön a Feri, akkor majd jó irányba haladunk. Az nem zavarja őket, hogy volt már Feri, és rossz irányba haladtunk akkor is.

Scagnetti 2012.06.13. 11:53:35

@Az igazi sztrovacsek: "A tapsolók száma."

Az lényegtelen. Ferinek csak azért van most kevesebb, mert szénné égette magát. De abban a szűk körben pont olyan erős kultuszt épít maga köré, mint Viktor a sajátjában.

Csak valamiért nektek a ferikultusz elfogadhatóbb, mint a viktorkultusz.

Az igazi sztrovacsek 2012.06.13. 12:09:01

@Scagnetti:

Szerinted.
De még az a szerencse,hogy nem vagyunk egyformák.!
Képzeld milyen unalmas lenne akkor az élet!

"Csak valamiért nektek a ferikultusz elfogadhatóbb, mint a viktorkultusz."

Mi az hogy
nektek?
NEKEM NEM!!!

kalmik 2012.06.13. 12:11:24

@Az igazi sztrovacsek: A személyi kultuszhoz nem elég a rajongók tábora, fogadó készség is szükségeltetik. Az is kell hozzá, hogy adott esetben a fiatal politikus kegyesen elfogadja egy idős hölgy kézcsókját. Orbán láthatóan felette áll rajongóinak, elkülönülve tőlük. Gyurcsány közöttük van, érezteti a viszont szeretetet. Ezzel együtt időnként kéri a túlzások mellőzését.

Az igazi sztrovacsek 2012.06.13. 12:12:10

@Scagnetti:

Olvastad?
Azt írtam hogy:
"Amikor majd a Feri kormányoz 2/3-al :))) akkor ugyan olyan nagy baj lesz a Feri, Feri, mint most a Viktor, Viktor. "

kalmik 2012.06.13. 12:23:32

@Scagnetti: Gyurcsány idején csak szerinted, a Fidesz szerint és néhány ultra liberális szerint haladt rossz irányba az ország. Elég csak a nemzetközi megítélésre gondolni.

Tivadar főkancellár (törölt) 2012.06.13. 13:01:46

@kalmik: Ezzel magát Gyurcsány Ferencet cáfolod. Emlékeztetnélek sokat emlegetett öszödi beszédére, és az még csak a kezdet.

A nemzetközi megítélésről meg csak annyit, hogy a szomszédaink és a nagyhatalmak sem objektív mércével ítélnek meg, hanem azért, hogy nekik mennyiben vagyunk hasznosak. Mivel ez a térség a nyugati gazdaságoknak elsősorban felvevőpiacként és kifosztandó eldorádóként jelenik meg, ezért hadd ne morzsoljak el egy könnycseppet, ha néha elhangzik egy ejnyebejnye. Gyurcsány idején persze, hogy jó volt a nemzetközi megítélésünk, hiszen a pannon puma a hátára hengeredett, ha meglátta a globális tőkét. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szabadságharc sokkal okosabb taktika lenne, de ez egyáltalán nem volt az.

Tivadar főkancellár (törölt) 2012.06.13. 13:04:26

@Az igazi sztrovacsek: Csak szólok, hogy a szélsőséges pártok, amelyek személyi kultuszt építettek, rendszerint egy törpe, de annál fanatikusabb kisebbségre építettek terveikben. A létszám nem jelent semmit, a jelenség ugyanaz.
Az pedig, hogy mennyire van erre a személyi kultuszra igény, a választói piac mondja meg. Ha nekem nincs erre igényem, senki nem kényszerít Orbán, vagy Gyurcsány imádatára, ezért van nálunk demokrácia.
A személyi kultuszt amúgy eredendően a sztálinista és nemzetiszocialisták diktatúrák kapcsán szokták használni, és túlmutat azon, hogy van egy "vezér." Na nem mintha Orbánból, vagy Gyurcsányból hiányolnám a narcisztikus hajlamot :)

menőmano 2012.06.13. 13:15:49

@Scagnetti:

Ön téved egy picikét. Az ígérgetéseket tettek, kell hogy kövessék.
Meg kell, hogy szűnjön a népek feje feletti lobbi.
Szerintem.

menőmano 2012.06.13. 13:17:28

@Scagnetti:

Jaj! Elnézést már!! Kádárista szöveg, s a Jobbik.
Kifejtené bővebben?
Köszönöm.

álomszép 2012.06.13. 13:33:52

Aha! A Jobbiknak, mint parlamenti pártnak sikerült megtartani, aránylag stabil támogatottságát, sőt még növelni is tudta azt.
Mindenki eldöntheti, jó e , avagy nem.
A Jobbik egy szélsőséges eszméket képviselő párt. szerintem.
Nagyon sokan gondolják/gondolhatják azt, hogy gyógyir lehet elszenvedett sérelmeikre, ha a Jobbikot támogatják.
Most nem tudom? :) , hogy a kormány azt a bizonyos szelet kifogja a Jobbik vitorlájából, vagy éppen belehajtja azt.?

Scagnetti 2012.06.13. 13:39:12

@Az igazi sztrovacsek: Mégis próbálod mentegetni azzal, hogy másnak állítod be.

Scagnetti 2012.06.13. 13:41:01

@Az igazi sztrovacsek: Olvastam, de semmi értelme. Ez nem a szavazatok számától függ. Személyi kultuszt nem csak kétharmaddal lehet építeni. Te próbálsz túl sokat belemagyarázni a kétharmadba, már nem először.

Scagnetti 2012.06.13. 13:44:51

@kalmik: Hát persze. Ezért 4% a DK támogatottsága. Ezek szerint itt 96% ultraliberális vagy fideszes.

A nemzetközi megítélésa alatt mit értesz? A sorozatos leminősítéseket, melyeket annak ellenére is elszenvedett az ország, hogy a kormány széttette a lábát a nyugatnak?

Scagnetti 2012.06.13. 13:46:20

@menőmano: Azoknak kellene követni, de nem követik. A nép meg vár az újabb ígérgetőre, aki meg is fog érkezni előbb vagy utóbb.

Scagnetti 2012.06.13. 13:47:33

@menőmano: Tőkeellenesség, szociális demagógia.

menőmano 2012.06.13. 14:12:59

@Scagnetti:

Pedig kell, hogy kövessék. Az ígérgetést, a tettek.
A gazdaság nem akar működni, a társadalmi morál,hangulat, olyan, amilyen.
Pontosítva) Hatalmas feszültség van felhalmozódva a társadalom egy csoportjában.
Totális helyzet van, nem jó, rossz.
szerintem.
kész.ennyi.
:)

menőmano 2012.06.13. 14:14:07

@Scagnetti:
Hát! Ja! szomorú valóság.

Az igazi sztrovacsek 2012.06.13. 15:49:00

@Scagnetti:

"Mégis próbálod mentegetni azzal, hogy másnak állítod be"

Mentegesse őt, akinek két anyja van!
Vagy nem érted amit írok, vagy csak nem akarod.
De tudod mit?
Legyen meg lelki nyugalmad!

ÉN EGY ELVAKULT GYURCSÁNYISTA VAGYOK!

Így jó?

Az igazi sztrovacsek 2012.06.13. 21:14:19

Két éve az ország rizikóját jellemző CDS-felár 200 pont volt, ma 600 felett van. A svájci frank árfolyama akkor 185 forint volt, ma 250 körül. Még az euró is – amely közben rengeteget gyengült más nagy valutákhoz képest – felment 267-ről 300 körüli értékekre. Az ötéves állampapírhozam két éve 6% alatt volt, ma 9% körül van. A jegybanki alapkamat akkor 5,5% volt, most 7%. (A csehek most arról beszélnek, hogy nulla szintre viszik le az alapkamatot.)
Az államadósság szinte semmit nem csökkent a több mint ezermilliárdos befizetés (nyugdíjpénztári vagyon) ellenére. A munkanélküliség sem változott, és a munkában lévők száma is csak a közmunkásokkal (most kb. 54 ezer) nőtt, miközben több mint 370 ezer embertől vonták meg az állami ellátást.
Az ország 40%-a él a létminimum alatt, a fiatalok fele külföldre vágyik, az egészségügy, az oktatás romokban hever, demokratikus intézmények szétverve, nemzetközi megítélésünk a béka segge alatt, a gazdasági miniszterünk egy világszerte nézett TV-ben szénné égeti magát, a miniszterelnökünkkel szóba nem áll senki Európában, a lopás intézményesítve lett, megszüntették a társadalombiztosítást, a beruházások száma gyakorlatilag nulla, a bankok nem hiteleznek, a gazdaság recesszióban.
Röviden és tömören:
Úgy szar az egész, ahogy van.

Magyarország ezt akartad?
Persze hogy nem ezt.
De ezt érdemelted.
Mert az az ország, amelynek a polgárai sajnálnak 300Ft-ot a a házi orvosuktól aki gyógyítja őket, de egy zokszó nélkül adják oda évtizedes megtakarításukat, hadd menjen a pénz a levesbe, az az ország ezt érdemli.
Az az ország, melynek polgárai fölgyújtják a fél várost, mert a miniszterelnök hazudik, viszont egy árva rossz szót nem szólnak amikor elismeri, hogy rendszeresen átveri azokat a partnereit akiktől a segítséget várja, az az ország ezt érdemli.
Ez kell a magyarnak.
Ezt szereti.
Sírva vigadni, és a múlton rágódni.
Csak közben legyen aki megmondja a tutit.

lajos0 2012.06.13. 23:59:19

@Az igazi sztrovacsek: "Két éve az ország rizikóját jellemző CDS-felár 200 pont volt, ma 600 felett van."

Ez a CDS bizniszekbe befektetők vágyait, félelmeit és érdekeit megjelenítő mutató. Azért nem egy nemzetközi KSH adatként kell ezt a mutatót elképzelni.

"(A csehek most arról beszélnek, hogy nulla szintre viszik le az alapkamatot.)"

Én is sokallom a jelenlegi 0,75 %-ot is. Szívesen sokallanám nálunk is.

"Az államadósság szinte semmit nem csökkent a több mint ezermilliárdos befizetés (nyugdíjpénztári vagyon) ellenére."

Te nem kezdesz ilyenkor gyanakodni ? Hogy valami összeesküvés gyakorlat lehet a háttérben ? Hát nem vagy egy Philip K. Dick :-)

"Röviden és tömören:
Úgy szar az egész, ahogy van."

Ebben viszont egyetértünk :-)

Hoppá! 2012.06.15. 19:29:16

@Az igazi sztrovacsek: Rákosit kötelező volt tapsolni,(apukám mesélte) Orbánt pedig nem. Ez a különbség. Ha pedig ezt el kell magyarázni valakinek, akkor Én kérek elnézést...

Szúrófény 2012.08.07. 06:30:25

@Billy01:„a „szocializmus vezérei” aljas talpnyaló módon alkalmazkodtak nemcsak „saját” nemzeti burzsoáziájukhoz,(Lenin) hanem (maguk váltak azzá 1989-be